miniOrange – Identity and Access Management

miniorange logo

miniOrange – Identity and Access Management

Quản lý danh tính và quyền truy cập là một trong những quy trình quan trọng nhất mà một tổ chức cần tuân theo để bảo mật thông tin về thành viên, người dùng và các data quan trọng khác. Các tính năng như Đăng nhập một lần (SSO) giúp việc đăng nhập dễ dàng …

Thông tin sản phẩm