sonarqube – Code Quality Tool & Secure Analysis

sonarqube – Code Quality Tool & Secure Analysis

SonarQube là một công cụ đánh giá mã tự động, tự quản lý giúp người sử dụng cung cấp mã sạch (clean code) một cách có hệ thống. SonarQube tích hợp vào quy trình làm việc hiện có của người dùng và phát hiện các vấn đề trong mã để giúp thực hiện kiểm tra …

Thông tin sản phẩm