UpGuard – Third-party risk & Attack Surface Management

UpGuard Third-party risk and attack surface management

UpGuard – Third-party risk & Attack Surface Management

All-in-one third-party risk và attack surface management software UpGuard giúp doanh nghiệp quản lý rủi ro an ninh mạng. Nền tảng rủi ro tích hợp của UpGuard kết hợp xếp hạng bảo mật của bên thứ ba, bảng câu hỏi đánh giá bảo mật và khả năng thông minh về mối đe dọa để cung …

Thông tin sản phẩm