Veramine Advanced Endpoint Security Suite

Veramine logo

Veramine Advanced Endpoint Security Suite

Giải Pháp An Toàn Điểm Cuối Cấp Cao của Veramine bao gồm 3 sản phẩm chính: Giải Pháp Phát hiện và Ứng Phó Điểm Cuối (Veramine Endpoint Detection and Response – VEDR). Hệ Thống Bẫy Động (Veramine Dynamic Deception System – VDDS). Giải Pháp Ngăn Chặn Mối Đe Dọa Nội Bộ (Veramine Insider Threat Prevention – VITP). Giải …

Thông tin sản phẩm