SentinelOne được xếp hạng cao nhất trong các khả năng quan trọng của Gartner®

SentinelOne xếp hạng cao nhất cho Use Case loại A

Gartner đã xếp hạng SentinelOne với số điểm cao nhất trong số 18 nhà cung cấp trong trường hợp sử dụng A của khách hàng trong báo cáo Khả năng quan trọng năm 2022 của Gartner đối với Nền tảng bảo vệ điểm cuối.

Trường hợp sử dụng của khách hàng Loại A tập trung vào các tổ chức “tinh gọn” áp dụng công nghệ mới từ rất sớm trong chu kỳ áp dụng.

SentinelOne xếp hạng cao nhất cho Use Case loại B

Gartner đã xếp hạng SentinelOne với số điểm cao nhất trong số 18 nhà cung cấp trong trường hợp sử dụng B của khách hàng trong báo cáo Khả năng quan trọng năm 2022 của Gartner đối với Nền tảng bảo vệ điểm cuối.

Trường hợp sử dụng của khách hàng Loại B tập trung vào “giá trị tổng thể” bằng cách cân nhắc rủi ro của việc sử dụng sớm công nghệ mới so với lợi ích.

SentinelOne xếp hạng cao nhất cho Use Case loại C

Gartner đã xếp hạng SentinelOne với số điểm cao nhất trong số 18 nhà cung cấp trong trường hợp sử dụng C của khách hàng trong báo cáo Khả năng quan trọng năm 2022 của Gartner đối với Nền tảng bảo vệ điểm cuối.

Trường hợp sử dụng của khách hàng Loại C đại diện cho các tổ chức thường coi công nghệ là chi phí hoặc hoạt động cần thiết và sử dụng nó như một phương tiện để giảm chi phí.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ nga@smartnet.net.vn hoặc hotline (+84) 942 686 492.