Commvault – TrapX Deception

Commvault - TrapX

Commvault – TrapX Deception

Nền tảng Bẫy duy nhất mang lại khả năng bảo vệ toàn diện và bao quát toàn bộ trên quy mô lớn. Với công nghệ tự động hóa tiêu tốn ít tài nguyên cung cấp hỗ trợ không gián đoạn cho nhiều hệ thống và thiết bị, bao gồm CNTT, OT, IoT, SCADA, ICS, SWIFT, đồng thời mang giá trị về thời gian ngay lập tức.

Thông tin sản phẩm