Synopsys – Application Security

synopsys logo

Synopsys – Application Security

Giảm thiểu rủi ro kinh doanh trên toàn bộ SDLC Mỗi doanh nghiệp là một doanh nghiệp phần mềm. Synopsys xây dựng lòng tin vào phần mềm bằng cách cho phép bạn quản lý các rủi ro về bảo mật, chất lượng và tuân thủ của ứng dụng với tốc độ mà doanh nghiệp của …

Thông tin sản phẩm