Nextron-Systems – THOR APT Scanner

Nextron-Systems – THOR APT Scanner

THOR là công cụ đánh giá sự thỏa hiệp phức tạp và linh hoạt nhất trên thị trường. Các hoạt động ứng phó sự cố thường bắt đầu với một nhóm hệ thống bị xâm nhập và thậm chí một nhóm hệ thống lớn hơn có thể bị ảnh hưởng. Việc phân tích thủ công …

Thông tin sản phẩm