Nền tảng Cloud Security của #SentinelOne là nền tảng bảo vệ ứng dụng gốc trên đám mây được trao nhiều giải thưởng nhất trong ngành

SentinelOne Singularity Cloud Security là gì?

Singularity Cloud Security là nền tảng bảo vệ ứng dụng toàn diện, gốc đám mây (CNAPP) của SentinelOne. Nền tảng này kết hợp những hiểu biết sâu sắc nhất không cần tác nhân với khả năng bảo vệ mối đe dọa được hỗ trợ bởi AI, để bảo mật và bảo vệ cơ sở hạ tầng, dịch vụ và vùng chứa đa đám mây của bạn từ thời điểm xây dựng đến thời điểm chạy. CNAPP của SentinelOne áp dụng tư duy của kẻ tấn công để giúp các chuyên gia bảo mật ưu tiên tốt hơn các tác vụ khắc phục của họ với Verified Exploit Paths™ được hỗ trợ bằng bằng chứng. Khả năng bảo vệ thời gian chạy hiệu quả và có thể mở rộng, đã được chứng minh trong hơn 5 năm và được nhiều doanh nghiệp đám mây hàng đầu thế giới tin tưởng, khai thác các công cụ AI cục bộ, tự động để phát hiện và ngăn chặn các mối đe dọa thời gian chạy theo thời gian thực. Dữ liệu CNAPP và phép đo từ xa khối lượng công việc được ghi lại vào hồ bảo mật hợp nhất của SentinelOne để dễ dàng truy cập và điều tra.

🏆 Nền tảng Cloud Security của #SentinelOne là #CNAPP được trao nhiều giải thưởng nhất trong ngành. ⭐⭐⭐⭐⭐
(CNAPP: Nền tảng bảo vệ ứng dụng gốc trên đám mây. )

Với hơn 240 giải thưởng trong Báo cáo mùa hè 2024 được G2 công bố gần đây, Bảo mật đám mây Singularity™ của SentinelOne là sản phẩm CNAPP duy nhất đạt được xếp hạng 4,9 trên 5. Xin chúc mừng SentinelOne 👏

🌟 Đọc các bài đánh giá: https://s1.ai/G2-Cloud